صنعت گردشگری؛ حضور دغدغه مندانه یا متعهدانه و کارشناسانه؟

دوشنبه، ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ به دعوت از معاونت گردشگری برای شرکت در یک جلسه عازم تهران بودم؛ عنوان جلسه را گردشگری تعالی اعلام کردند. به رسم همیشه فیش‌های مرتبط با گردشگری تعالی را تجمیع کردم، لب تاپم را برداشتم و عازم تهران شدم.

آیا هر نوع بهره برداری از طبیعت مجاز است؟ نگاه اسلام چیست؟

رویکرد اسلام نسبت به‌محیط زیست را می‌توان در ذیل صدها عنوان مقاله، پایان نامه و کتاب یافت. بیان دو نکته‌ی اساسی را شاید بتوان شالوده‌ی تمام این موارد دانست و افق آموزه‌های اسلامی نسبت به محیط زیست را تبیین کرد.